تماس با رئیس هیات مدیره
جهانبخش پورمؤمن دوانی رئیس هیات مدیره
شماره تماس :‌09120065486 ایمیل :‌ jahan@bnsmarine.com
جهانبخش پورمؤمن دوانی رئیس هیات مدیره